תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר http://www.pelican-tech.com (“האתר”). האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת פליקן-טק בע”מ. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מאשרים את הסכמתך לתנאים אלה, הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה טרם שימוש באתר.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים באופן שווה.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, אולם אחריות פליקן-טק מוגבלת במפורש לתנאי שימוש אלה. לפרטים ראה, בין השאר, את הסעיף “העדר אחריות” הבמשך.

בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (
audio-visual ), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה ( animation ), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ( sample ), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר ( format ), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) .

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של פליקן-טק לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככול שתינתן):

·        הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

·        אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

·        אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת ( Frame ), גלויה או סמויה.

·        אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

·        אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

·        הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים הנלווים לשירותים באתר.

·        פליקן-טק לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את פליקן-טק בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך ללא מגבלת סכום.

קישורים באתר

יתכן ותמצא באתר קישורים והפניות לאתרים אחרים שאינם בבעלות  פליקן-טק אשר מופעלים ע”י שותפים עסקיים של החברה. אתרי האינטרנט והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי פליקן-טק והיא אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת פליקן-טק לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. פליקן-טק אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מידע חדשותי ומאמרים

באתר תמצא מאמרים וידיעות חדשותיות בסוגיות אבטחת מידע. המאמרים מבטאים אך ורק את דעת הכותב, ואינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור במאמרים כעצה משפטית או עסקית.

רשימות דיוור

יתכן כי חלק מהמידע באתר מופץ באמצעות הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות מעת לעת בתדירות שתקבע פליקן-טק , למי שביקשו ואישרו לקבלן. כדי להיות מנוי על שירות זה, עליך לבקש זאת ולאשר במפורש ע”י רישום לשירות. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור לפליקן-טק את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. פליקן-טק תשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות באתר. בכל עת תוכל לחדול מקבלת הדואר האלקטרוני באמצעות בקשה לפליקן-טק.  פליקן-טק רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה המוחלט, שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם לכלל המינויים וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת או קבלת אישור מכל גורם או משתמש אשר נרשם לאתר.

פרטיות

פליקן-טק מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת כאן, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ( AS IS ). לא ניתן להתאימם ללשימושו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פליקן-טק בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

פליקן-טק לא תשא בשום צורה באחריות לתכנים של אתרים שאליהם מפנה האתר, לרבות שלמותו, מהימנותו, דיוקו או עדכניותו של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על התכנים ומידע אחר שקושר מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

פליקן-טק אינה מתחייבת שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל  פליקן-טק או אצל מי מספקי השירותים לאתר.

פליקן-טק לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

פליקן-טק אינה נושאת באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר. בכלל זה  פליקן-טק לא נושאת, באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ”ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו.  פליקן-טק לא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות במאמרים, בידיעות או במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו – הינן של  פליקן-טק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של פליקן-טק בכתב ומראש.

אין להשתמש בשמות המתחם של האתר בלא קבלת הסכמתה המפורשת של פליקן-טק בכתב ומראש.

באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין  פליקן-טק לבין צדדים שלישיים כלשהם. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

שינויים באתר

פליקן-טק רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמתך לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, פליקן-טק תעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בפליקן-טק או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות פליקן-טק על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

פליקן-טק תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למי ממשתמשי האתר מראש. שינויים כאלה ככל שיבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי  פליקן-טק בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת פעילות האתר

פליקן-טק רשאית לחדול מהפעלתו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את פליקן-טק, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש

פליקן-טק רשאית, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת.

דין וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית בבית המשפט בכפר סבא בישראל.